Máy thử đông máu INR CoaguChek XS

$8.900.000 $8.450.000

Danh mục: